September 23, 2007

...असेच आवडलेले काही....

नव्हती ती रक्तामधली
ओढाळ असोशी
पटेल का तुज,
ओठ निग्रही
स्तब्ध जाहले पेल्यापाशी...

No comments: