November 30, 2007

जगणं

मिटवून टाकलेत आता आवेग सारे
मनही बांधून ठेवलय कधीच बासनात
अनोळखी हसू फुललेल असत ओठीं
आजकाल यालाच ना जगणं म्हणतात?

No comments: