December 5, 2007

पुरावे

पुरावे आणि उसासे,
सारंच आता फ़ोल आहे,
लांडग्यांच्या मस्तवाल जगात,
माणूस कवडीमोल आहे

1 comment:

Anonymous said...

Wow! Just waow!! :-)